วันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 1500 - 1600 วทบ. จัดการอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญครั้งที่ 20 เรื่อง ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกจ้างและพนักงานราชการได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสอบบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวนในโอกาสต่างๆ
วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 0800 วทบ.ตกแต่งสถานที่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม
ประกาศวิทยาลัยการทัพบก
อนุมัติ นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน เรียน วทบ. ชุดที่ 65
ใบสมัคร นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

พันเอก ตุลธร นวพิตร
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายบริหาร)

พันเอก ฉกาจ ขันตี
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายวิชาการ)
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก