วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 1300-1600 วทบ.เชิญร่วมรับฟังการเสวนาในประเด็น ”ยุทธศาสตร์อินโด แปซิฟิก กับพลังอำนาจของไทยในปัจจุบัน” ซึ่งจัดกิจกรรมอันสอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตรโดยเน้นให้นศ.วทบ.ที่มีศักยภาพในแต่ล่ะด้านได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดที่ตนเองมีความเชี่ยวกชาญนำมาเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันที่ 15-16 ก.พ. 63 เวลา 0800 กพ.วทบ.จัด กพ. สนับสนุนยศ.ทบ. ในการสอบคัดเลือก พลเรือน เป็น นนส. โดยจัดกพ.สนับสนุนดังนี้ 15 ก.พ. จำนวน 50นาย 16 ก.พ. จำนวน 24 นาย การปฏิบัต้ดป็นไปตามแนวทางที่ได้รับคำชี้แจงมา
ประกาศวิทยาลัยการทัพบก
อนุมัติ นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน เรียน วทบ. ชุดที่ 65
ใบสมัคร นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

พันเอก ตุลธร นวพิตร
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายบริหาร)

พันเอก ฉกาจ ขันตี
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายวิชาการ)
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก