วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 1430 วทบ.ร่วมกับกคศ.สกศ.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่สำคัญคือ 1. การจัดการศึกษาแบบ Blended learning ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร? 2.การนำ platform มาใช้ในการเรียนแบบ online ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?
วันที่​ 7​ พ.ค.63 เวลา​ 1300-1500​ นศ.วทบ.สัมมนา​ฝึก​ online บ่งการที่​ 4​ ฝึกเพื่อหาแนวทางนำไปสู่การ​วางแผนการ​การยุทธ​ (Operational​ Approach)​ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติสำหรับแก้ไข​ปัญหาที่เกิดขึ้น​ (Problem​ Statement)​ เพื่อให้สภาวะแวดล้อมที่ต้องการประสบความสำเร็จ​/โดยการกำกับ​ดูแล​ของ​ อจ.ประจำ​กลุ่ม
ประกาศวิทยาลัยการทัพบก
อนุมัติ นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน เรียน วทบ. ชุดที่ 65
ใบสมัคร นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

พันเอก ตุลธร นวพิตร
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายบริหาร)

พันเอก ฉกาจ ขันตี
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายวิชาการ)
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก