หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก
หมายเลขหลักสูตร : ๒๕๐ - ก - ล.๑๕

ความมุ่งหมาย :
เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์และผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา :
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยการทัพบก

ระยะเวลาการศึกษา :
49 สัปดาห์ 1,900 ชั่วโมง

วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก