วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 1430 วทบ.ร่วมกับกคศ.สกศ.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่สำคัญคือ 1. การจัดการศึกษาแบบ Blended learning ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร? 2.การนำ platform มาใช้ในการเรียนแบบ online ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?
วันที่​ 7​ พ.ค.63 เวลา​ 1300-1500​ นศ.วทบ.สัมมนา​ฝึก​ online บ่งการที่​ 4​ ฝึกเพื่อหาแนวทางนำไปสู่การ​วางแผนการ​การยุทธ​ (Operational​ Approach)​ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติสำหรับแก้ไข​ปัญหาที่เกิดขึ้น​ (Problem​ Statement)​ เพื่อให้สภาวะแวดล้อมที่ต้องการประสบความสำเร็จ​/โดยการกำกับ​ดูแล​ของ​ อจ.ประจำ​กลุ่ม
วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 1300 วทบ.รับมอบสิ่งของจากหน่วยงานเพิ่อใช้ในการป้องกันโรคระบาด covid -19 ดังนี้ .. 1. คุณ ทัศรัตน์/ศิษย์เก่าวทบ.64 - เครื่องกดแอลกอฮอล์แบบไม่ต้องใช้มือ 1ชุด - สติกเกอร์สีเพิ่มเติม 5000 ชิ้น 2. คุณ วีรเทพ/บ. สุธรรม อินเตอร์เนชั่นแนล จก. - เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ชุด - เจอแอลกอฮอล์ 150 ชุด เพื่อนำไปให้กพ.และครอบครัวใช้ประโยชน์ต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 1000-1200 วทบ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับกำลังพล ระดับนายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ ห้องเรียน 203 โดยมีอาจารย์ผู้สอน 2 นาย คือ ร.ท.ภควุฒิฯ และ ร.ต.หญิง รวีรัตน์ฯ ซึ่งได้ทำการสอนในเรื่องการทักทาย (Greeting) ให้กับกลุ่มกำลังพลครั้งที่ 2 นั้น โดยครั้งนี้ได้ทำการเรียนการสอนทั้งแบบ offline ซึ่งเป็นการเรียนในห้องเรียน และ online เป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง awc-es ผลการปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีความสนใจซักถามและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนใน platform (Google Classroom) ได้ ซึ่งทางอาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการอัปโหลดสื่อการสอนและคลิปวิดีโอการเรียนการสอนทั้งใน platform ข้างต้น และในกลุ่มไลน์ของหน่วย นอกจากนี้กำลังพลที่ไม่ได้เข้าเรียนก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน platform นี้ได้ทุกที่ทุกเวลา
วันที่​ 7​ พ.ค.63 เวลา​ 0900-1200​ นศ.วทบ.แถลงผลการสัมมาฝึก​ online​ บ่งการที่​ 3​ วิเคราะห์ปัญหาหรือสิ่งขัดขวางระหว่างสภาวะแวดล้อม​ปัจจุบัน​(Current​ system)​ กับสภาวะแวดล้อม​ที่​ต้อง​การให้​เกิดขึ้น​(Desired​ System)​/โดยมี​ อจ.ประจำ​วิชา​ และ​ อจ.ประจำ​กลุ่ม​ เข้ารับฟังการแถลง​ผล​ฯ
วันที่ 5 พ.ค.63 เวลา 1430 วทบ.ให้การต้อนรับ พ.อ.บรรเจิด สนามทอง หน.ชุดประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ ยศ.ทบ.
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 เวลา 1300-1600 วทบ. ได้ให้การสนับสนุนกำลังพล คือ ร.ท.ภควุฒิฯ เป็นวิทยากรในการอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล ขว.ทบ. ในการเตรียมสอบเสมียนทูตทหาร ณ รร.ขว.ทบ. ตั้งแต่ห้วงวันที่ 5 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 63 รวม 11 วัน 33 ชั่วโมง ทั้งนี้จก.ขว.ทบ.และคณะได้มาพบปะ เพื่อให้แนวทางการสอนแก่วิทยากร ณ ขว.ทบ.
วทบ.จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับกำลังพล / ตามนโยบายของทบ.และ จก.ยศ.ทบ. มีรายละเอียดดังนี้. 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับนายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 2. วัตถุประสงค์เพื่อ เน้นทักษะการฟัง การพูดสื่อสาร และการปฏิบัติงาน 3. โดยใช้วิธีการเรียนการสอน แบบ Blended learning (Online + offline) ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 นาย เน้นที่ผลลัพธ์การใช้งาน 3.1 จัดการเรียน online เป็นการเรียนล่วงหน้าผ่าน google classroom ได้ตลอดเวลา 3.2 เรียน offline ใน วัน อังคาร, วันพฤหัส /วันล่ะ2 ชม. 4. กำลังพลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาโดยตนเองได้ ผ่าน กลุ่มไลน์ AWC โดยนำข้อมูลและบันทึกการเรียนมาวางให้ศึกษาได้ด้วยตนเองอีก 1 ช่องทาง..
2. ด้านส่งเสริมรายได้กำลังพลชั้นผู้น้อย : จัดตั้ง LINE กลุ่ม AWC market place เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมรายได้ให้แก่ กำลังพลและครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้โดยง่าย 2. เพื่อช่วยกำลังพลชั้นผู้น้อยได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้า ในช่วงสถานการณ์ยากลำบาก 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญ ในการจำหน่ายสินค้า 4. เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลสร้างรายได้ โดยการจำหน่ายอาหาร ให้แก่ บุคคลภายใน และ ภายนอกหน่วย ด้วยวิธีการจำหน่ายแบบ DELIVERY
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วทบ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลผ่าน platform จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ : จัดตั้ง LINE กลุ่ม AWC-Clinic สำหรับกำลังพลและครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด และ นศ. วทบ.ชุดที่ 65 เหล่าแพทย์ จำนวน 16 นาย ที่ร่วมให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. ให้ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ 2. ให้คำปรึกษาเมื่อมีอาการป่วย 3. ร่วมกันดูแลกำลังพล และครอบครัว และส่งรักษา ณ โรงพยาบาล 4. ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ในห้วงการรักษาตัว
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก