12 ต.ค.60, เวลา 0800 - 0900 จก.ยศ.ทบ.ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 63 ณ วิทยาลัยการทัพบก
10 ต.ค.60 พ.อ.ตุลธร นวพิตร อจ.อก.สยผ.วทบ.บรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 4 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
6 ต.ค.60 เวลา 1230 - 1400 คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 เยี่ยมชม ฟังบรรยายสรุปและทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยได้รับการต้อนรับจากรองผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ พ.อ.บรมเอก แก้วแดง ด้วยความดียิ่ง
5 ต.ค.60 นักศึกษา วทบ.ชุดที่ 63 ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ ก่อนศึกษาร่วมกันต่อไปอีกในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงแรมสวนบวกหาด จ.เพชรบุรี
4 ก.ย.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.พบปะนักศึกษาเป็นวันแรก ในการเข้ารับการศึกษา ของหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 63
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก