พ.อ.สินสมุทร์ จันทรเนตร
อจ.อก.สมย.วทบ.

พ.อ. ธัชกร ภูวพัฒนดล
รอง ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ สมย.วทบ.

พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาการเมือง
สมย.วทบ.

พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อาจารย์ประจำกอง สมย.วทบ.

พ.อ. ชนะชัย พลเตชา
อาจารย์อำนวยการ สยผ.วทบ.

พ.อ. พิชชญาณ พวงทอง
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วน
สมย.วทบ.

พ.อ.สุเทพ ยังยืน
หก.กสน.วทบ.

พ.อ. ชุติเทพ ราชสีหา
อาจารย์ประจำกอง สยผ.วทบ.

พ.อ.นิพนธ์ บุญศิริ
อาจารย์อำนวยการ สวบ.วทบ.

พ.อ. ปริญญา ฉายะพงษ์
ผช.อจ.อก.สมย.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ สวบ.วทบ.

พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.

พ.อ.หญิง ศศพินธุ์ วัชรธรรม
ช่วยราชการ วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่
สวบ.วทบ.
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก