วิทยาลัยการทัพบก ได้ถือกำเนิดเมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยอาศัยหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบกของสหรัฐ ฯ (U.S. Army War College) เป็นแนวทาง และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของกองทัพบกมาโดยลำดับ ปัจจุบันวิทยาลัยการทัพบกมีภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบก คือ

ให้การฝึกและศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การช่วยรบ และการบริหารในระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนกิจการของกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูงได้ ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก